Lestari, F., Susanto, M. R. ., Susanto, D. ., Sugiyamin, S. and Qisti Barriah, I. . (2022) “APLIKASI TEKNIK ECOPRINT PADA MEDIA KULIT DALAM PEMBUATAN TAS FASHION WANITA DALAM KONTEKS LIMINALITAS”, JSRW (Jurnal Senirupa Warna), 10(1), pp. 102–113. doi: 10.36806/.v10i1.146.