Lestari, F., Susanto, M. R. ., Susanto, D. ., Sugiyamin, S., & Qisti Barriah, I. . (2022). APLIKASI TEKNIK ECOPRINT PADA MEDIA KULIT DALAM PEMBUATAN TAS FASHION WANITA DALAM KONTEKS LIMINALITAS. JSRW (Jurnal Senirupa Warna), 10(1), 102–113. https://doi.org/10.36806/.v10i1.146