[1]
Lestari, F., Susanto, M.R. , Susanto, D. , Sugiyamin, S. and Qisti Barriah, I. 2022. APLIKASI TEKNIK ECOPRINT PADA MEDIA KULIT DALAM PEMBUATAN TAS FASHION WANITA DALAM KONTEKS LIMINALITAS. JSRW (Jurnal Senirupa Warna). 10, 1 (Jan. 2022), 102–113. DOI:https://doi.org/10.36806/.v10i1.146.